سبک زندگی

غوغای میکروبی در قمقمه های آب

بسیاری از افرادی که وقت زیادی در باشگاه‌ها می‌گذرانند، از یک سو برای رفع تشنگی و از سوی دیگر برای کمک به محیط‌زیست، خود را مجهز به بطری‌های پلاستیکی می‌کنند. بااین‌حال تحقیقات جدید حاکی از آن است که بطری‌های آب پلاستیکی بیش از نشستنگاه توالت آلوده به میکروب هستند.

مراکز پاراکلینیکی همکار