مرکز سلامت

آه کشیدن غیر ارادی، عملکرد ریه را بهبود می بخشد

مطالعات جدید نشان می دهد، آه کشیدن غیرارادی هنگام تنفس، یک واکنش مهم برای حفظ زندگی و بهبود عملکرد ریه است.

مراکز پاراکلینیکی همکار