۱۴ عادت بد که به کمر شما آسیب می زنند

۳۷۹۶
کامنت ۰
۱۸:۲۹ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
به میز کار خود زنجیر شده اید
برای رسیدن به محل کار یک سفر کوتاه روزانه دارید
از ورزش فراری هستید
یوگا کار نمی کنید
تغذیه شما سالم نیست
تمام زندگی تان را در کیف شخصی با خود حمل می کنید!
تشک شما متعلق به یک دهه پیش است!
دوچرخه شما به خوبی تنظیم نشده است
کفش پاشنه بلند می پوشید
شما درد را نادیده می گیرید
کینه را کنار بگذارید
استرس شما را احاطه کرده است
بیش از حد تلوزیون تماشا می کنید
کلینیک آنلاین پزشکی
در بحث شرکت کنید
ورود