دکتر غلامحسین علیشیری
دکتر غلامحسین علیشیری

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

استاد دانشگاه بقیه الله

دکتر احمد سلیم زاده
دکتر احمد سلیم زاده

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر نوشین بیات
دکتر نوشین بیات

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محسن اخیانی
دکتر محسن اخیانی

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر محمد باقر اولیا
دکتر محمد باقر اولیا

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر ثریا شادمانفر
دکتر ثریا شادمانفر

متخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص روماتولوژی